Planering är ingen lag

Slaven under träningsplaneringen upphöjer dess tecken, linjer och diagram till att jämställs med Svea rikes lag. Träningsplaneringen kanske var det bästa tänkbara när den gjordes upp men det finns många omständigheter, som gör att den efter en tid fungerar mindre bra. Man måste då ha vett att kunna frångå den.
Träningsplanering och träningsprogram är inte samma sak: Träningsplaneringen skisserar riktlinjer för träningen i stora drag, under en längre period, kanske ett helt år framåt. Planeringen kan innehålla förslag till typ av träningsmoment under de olika perioderna, ungefärlig volym, tävlingar och så vidare.
Träningsprogrammet följer den uppgjorda träningsplaneringen men tar hänsyn till nya omständigheter, som inte var kända då planeringen gjordes upp. Träningsprogrammet har en kortare tidshorisont. Det skrivs för några veckor i stöten. Det kan vara mer eller mindre detaljerat och har för avsikt att styra träningen från dag till dag.
Träningsplaneringen bygger på tidigare erfarenheter, i huvudsak egna, men även andras. En förutsättning eller i alla fall ett ovärderligt hjälpmedel utgörs av träningsdagboken. Dess innehåll bidrar med nödvändigt faktaunderlag. Det kan annars vara lätt att minnas "fel".
Vi minns ofta det som varit bra, men glömmer lätt det mindre bra. Träningsplaneringen har för avsikt att på sikt förbättra resultaten på tävlingar. Tävlingarna utgör således planeringens mål. Planeringen är ett medel för att uppnå målen. Det första, som prickas in i planeringen är därför de viktiga tävlingarna. Här skiljer sig banlöpning och framför allt maratonlöpning åt. För maratonlöparen kan enstaka tävlingar utgöra målen, emedan banlöparen mer prickar in en period under vilken formtoppen skall komma.